วัฒนธรรมประชาธิปไตย | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

ชูสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่ทรงคุณค่า

   เวทีประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช. หนุนแนวทางสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จะส่งผลให้ภาคพลเมืองเข้มแข็ง นพ.โกมาตร ชี้ช่วยสร้างจิตสำนึกคนไทยให้อยู่ร่วมกันได้บนความขัดแย้ง ด้าน ดร.เอนก ยกย่องสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่ทรงคุณค่า ขณะที่ นพ.พลเดช เชื่อจะนำไปสู่การปฏิรูปการเมืองรอบใหม่
 

Subscribe to วัฒนธรรมประชาธิปไตย