ครอบครัว | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

ห่วงความรุนแรงในครอบครัวพุ่ง เสนอรัฐวางยุทธศาสตร์คุ้มครองเด็กไทย

  เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๗ เร่งรัฐบาลขันน็อตหน่วยงาน ผสานกลไกแก้ปัญหาเด็ก เยาวชน และครอบครัวไทย หลังพบปัจจัยเสี่ยงรุมเร้าทุกด้านและสถิติความรุนแรงในครอบครัวติดอันดับโลก เตรียมขอฉันทมติก่อนเสนอ ครม. เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปและวางยุทธศาสตร์ระดับชาติ
 
   เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ การประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครังที่ ๗ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี มีการพิจารณาระเบียบวาระ การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยงโดยมีภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม ทั้งจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ กว่า ๒๐๐ คน
 

Subscribe to ครอบครัว