เครือข่าย | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สช. สานเครือข่าย 500 ตำบล

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดประชุมวิชชาการ ๔ ภาค รูปธรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในชุมชนท้องถิ่น ‘ชุมชนเป็นสุข : เรียนรู้ ติดดิน กินได้’ เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา มี นพ.วิชัย โชควิวัฒน กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ชุมชนเป็นสุข : เรียนรู้ ติดดิน กินได้” เพื่อสนับสนุนให้เกิดการนำกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยนำเครื่องมือภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยมีภาคีเครือข่ายจากตำบลต่างๆ ทั่วประเทศกว่า ๕๐๐ แห่ง เข้าร่วม พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ณ

สร้างเครือข่าย 'สุขภาวะพระสงฆ์' สานพลังมหาเถรสมาคม-ชุมชนร่วม

 เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๗ เดินหน้าสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับพระสงฆ์ ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ดึงชุมชนรอบวัดมีส่วนร่วมดูแล เน้นอาหารใส่บาตรที่ส่งเสริมสุขภาพ ขณะที่มหาเถรสมาคมพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่
 

Subscribe to เครือข่าย