TOR และราคากลางของงาน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาและชนิดตั้งโต๊ะ ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR ของงาน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาและชนิดตั้งโต๊ะ ด้วยวิธีเปรียบเทียบราคา (ซึ่งมีวงเงินเกิน 300,000 บาท) เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช. โดยใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ คือ ตั้งแต่วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ