ราคากลางและ TOR ของงานจ้างพัฒนาฐานข้อมูลทำเนียบภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีตกลงราคา 19/09/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ TOR และราคากลาง ของงานจ้างพัฒนาฐานข้อมูลทำเนียบภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีตกลงราคา (ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท)เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช. โดยใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ คือ ตั้งแต่วันที่ 19-21 กันยายน 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ