ประกาศผล การรับสมัครงาน ตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

เรื่อง ผลการรับสมัครงาน ตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) เรื่องการรับสมัครงาน ตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นั้น บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือก ได้พิจารณากลั่นกรองผู้สมัคร จากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานและผลงานในอดีตจากใบสมัคร แล้วผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดผ่านการคัดเลือก ดูเอกสารตาม File แนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ