กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมสร้างพลเมืองและประชาธิปไตยในชีวิตจริง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ...กลับไปสู่อดีต ที่เป็นอย่างนี้ ส่วนหนึ่งต้องยกความดีให้รัฐธรรมนูญ 2540 และแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 8 ซึ่งได้วางรากฐานในด้านประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเอาไว้อย่างหนักแน่น รวมทั้งขบวนขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพที่ได้สร้างสรรค์เครื่องมือสำคัญที่เรียกว่า กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (Participatory Healthy Public Policy Process-PHPP) ที่กำลังเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองและฝึกฝนระบบ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (519)

รูปภาพ
เอกสารแนบ