7องค์กรสุขภาพเดินหน้าบูรณาการนโยบายสุขภาพ ขับเคลื่อนระบบสุขภาพที่ยั่งยืน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงขององค์กรสุขภาพ (7 ส.) ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (642)

รูปภาพ
เอกสารแนบ