เรียนรู้'มาตรา12'พ.ร.บ.สุขภาพฯ'ตาย'...สิทธิที่คุณเลือกได้ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   ใจรักษา เมื่อผู้ป่วยรู้ตัวดีว่าถึงเวลาต้องก้าวสู่ “ปรภพ” ไม่อยากทุกข์ทรมานอีก จึงร้องขอให้ช่วยทำให้เขาจากไป แต่แพทย์ทำไม่ได้ เพราะผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงเป็นที่มาของแนวคิดเรื่อง“สิทธิการตาย” (Right to Die) สิทธิการกำหนดวาระสุดท้ายของชีวิตด้วยตัวเอง!!! “สิทธิการตาย” เป็นสิทธิที่คนไทยได้รับตั้งแต่ปี 2550 ตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 2550 ถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่บัญญัติการ...  อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (597)

รูปภาพ
เอกสารแนบ