รมว.สธ.หนุนองค์การเภสัชกรรมพัฒนางานวิจัยด้านยา | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เรื่องสุขภาพ ทั่วโลกให้ความสนใจในประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลสุขภาพประชาชนร่วมกับ หลายหน่วยงาน เช่น สปสช. สสส. สวรส. สช. เป็นต้น โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการดูแลสุขภาพประชาชน สิ่งที่เพิ่มขึ้นทุกวันคือค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ อีกไม่กี่ปี ประชากรไทย 1 ใน 3 จะเป็นผู้สูงอายุ ในขณะที่การสนับสนุน งบประมาณ ใน...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (398)

รูปภาพ
เอกสารแนบ