หนุนร่างพ.ร.บ.ยา...ฉบับแก้ไข | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

...ใจความว่า ตามที่สภาเภสัชกรรมและองค์กรเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม ได้มีการคัดค้านการเสนอร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ.... ซึ่งเป็นร่างที่ผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปรับแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ยา (ฉบับกระทรวงสาธารณสุข) ด้วยการแก้ไขจากร่างของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น สภาเภสัชกรรมเห็นว่าหาก สธ. จะเสนอร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ.... ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่ง...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (349)

รูปภาพ
เอกสารแนบ