พิมพ์เขียวสุขภาวะ ธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ 2559 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ...การประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม มี นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธาน และมีกรรมการจากหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องจาก ภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พร้อมแกนทำงานยกร่างข้อมูล วิชาการ รวมกว่า ๕๐ คน เข้าร่วมประชุ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (424)

รูปภาพ
เอกสารแนบ