สมัชชาพลเมืองตื่นรู้ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตประชาชนจากวิกฤตโควิด-19 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   เมื่อคืนวันที่ ๒ มิถุนายน ที่ผ่านมา สังคมไทยได้สูญเสียนักการแพทย์และสาธารณสุขที่ยิ่งใหญ่ของโลก ศ.นพ.อมร นนทสุต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปูชนียบุคคลผู้วางรากฐานการสาธารณสุขมูลฐานของไทย ผู้ให้กำเนิดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้สื่อข่าวสาธารณสุข (ผสส.) ที่เป็นกำลังสำคัญช่วยไทยให้พ้นวิกฤตสุขภาพครั้งแล้วครั้งเล่า และพ้นภัยโควิด-19 ท่านอาจารย์จากไปด้วยวัย ๙๒ ปี
 
   นิตยสารสานพลังฉบับนี้ ผมขอชวนเพื่อนภาคีคุยเรื่อง “สมัชชาพลเมืองตื่นรู้ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตประชาชนจากวิกฤตโควิด-19” นับจากปลายปี ๒๕๖๒ ย่างเข้ามิถุนายน ๒๕๖๓ สถานการณ์การระบาดโควิด-19 ของทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา บราซิล อินเดีย ยังน่าวิตกทั้งเรื่องจำนวนผู้ป่วยรายใหม่และผู้ป่วยเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้น แต่สำหรับประเทศไทย กล่าวได้ว่าสถานการณ์ได้ผ่อนคลายลงไปมากแล้วจากมาตรการต่างๆ ของรัฐ และระบบบริการสาธารณสุขของไทยที่เป็นเครือข่ายครอบคลุมทุกจังหวัด อำเภอ และตำบล ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญยิ่งคือบทบาทการมีส่วนร่วมของ อสม. นับล้านคนที่ ศ.นพ.อมร นนทสุต ได้สร้างไว้ รวมทั้งเครือข่ายองค์กรชุมชนนับแสนองค์กร กองทุนของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่าหมื่นกองทุน ได้สานพลังร่วมกันกำหนดมาตรการหรือข้อตกลงร่วมหรือธรรมนูญประชาชนสู้ภัยโควิด-19 ในพื้นที่ทุกตำบล ชุมชนหมู่บ้าน ทำให้ทั่วโลกยกย่องว่าเป็นประเทศที่มีระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลกในการรับมือกับโควิด-19
 
   อย่างไรก็ตาม สังคมไทยยังคงอยู่ในความเสี่ยงและไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าการระบาดของไวรัสนี้จะหวนกลับมาอีกหรือไม่ จากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนี้และปัญหาสะสมอื่นๆ ที่ผ่านมา ทำให้วิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม และความขัดแย้งทางการเมืองที่มีอยู่แล้วและจะเพิ่มตามมาเป็นวิกฤตของประเทศ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เพื่อนภาคีจากทุกภาคส่วน ต้องยกระดับความร่วมมือและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดมาตรการและข้อตกลงร่วม จากช่วยชาติ สู้ภัยโควิด-19 เป็นฟื้นฟูคุณภาพชีวิตประชาชนจากโควิด-19 ด้วยการขับเคลื่อนให้เกิดมาตรการฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในระดับตำบล ชุมชนพื้นที่ ขยายยกระดับขับเคลื่อนสู่ระดับจังหวัดและประเทศ ทำให้เกิดเวที “สมัชชาพลเมืองตื่นรู้ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตประชาชนจากวิกฤตโควิด-19” เป็นเวทีสานพลังหน่วยงานราชการ สถาบันวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ และเครือข่ายประชาสังคมของแต่ละจังหวัด เพื่อร่วมกันกำหนดและขับเคลื่อนมาตรการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชน หนุนช่วยมาตรการฟื้นฟูสังคมของภาครัฐ และนำไปสู่การมีบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและการปฏิรูปประเทศ
 

ด้วยรักและศรัทธาครับ...นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ

รูปภาพ
หมวดหมู่เนื้อหา