เปิดสมัชชาสันติภาพสี่จังหวัดชายแดนใต้ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   จากสถานการณ์ความไม่สงบ ความรุนแรง และการสูญเสียชีวิตในสี่จังหวัดชายแดนใต้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงได้จับมือกับสภาประชาสังคมชายแดนใต้ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. มอ.) และสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) สร้างกลไกการมีส่วนร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพทุกกลุ่มวัย และสร้างสันติภาพผ่านเครื่องมือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
 
   วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.)จังหวัดยะลา นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้แทน สช. เข้าร่วมระบวนการสมัชชาสุขภาพว่าด้วยการพัฒนาสุขภาวะในพื้นที่พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ พ.ศ.2562 ของจังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา โดยมีนายมูฮำมัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ เป็นประธานจัดสมัชขาสุขภาพเฉพาะประเด็นในครั้งนี้ เป้าหมายเพื่อรับฟังความเห็นต่อร่างข้อเสนอเชิงนโยบายว่าด้วยการพัฒนาสุขภาวะ สันติภาพ และความยุติธรรม

 
   หลังเสร็จการประชุมสมัชชาฯ นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล เปิดเผยว่า การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นครั้งนี้ มีผู้แทนจากหลากหลายองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้าร่วมอย่างคึกคัก อาทิเช่น เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด เครือข่ายผู้หญิง เครือข่ายสันติภาพ เครือข่ายสื่อ เป็นต้น โดยมีการระดมความเห็นถึงสถานการณ์และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ และได้แลกเปลี่ยนติดตามผลการขับเคลื่อน การสรุปบทเรียนความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วม เป็นเจ้าภาพ เป็นเจ้าของร่วม รวมทั้งให้ความเห็นกับร่างข้อเสนอเชิงนโยบายที่ทีมวิชาการนำโดย ผช.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตปัตตานี ได้เสนอ 5 ประเด็นหลักเพื่อการพิจารณา ได้แก่ 1.พื้นที่สาธารณะปลอดภัย 2.ความมั่นคงทางอาหาร 3.การสื่่อสารสาธารณะจากภายในสู่ภายนอก 4. ห้องเรียนสันติภาพ และ 5.พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน
 
   “นอกจากมีการอภิปรายเสนอความเห็นต่อ 5 ประเด็นดังกล่าวแล้ว ผู้เข้าร่วมสมัชชาครั้งนี้ยังเห็นตรงกันถึงความสำคัญของการผนึกกำลังร่วมกันติดตามและทบทวนกระบวนการขับเคลื่อนมติสมัชขาสุขภาพแห่งชาติ และมติจากสมัชชาสันติภาพชายแดนใต้ ที่ผ่านมา” รองเลขาธิการ คสช. กล่าว
 
   ข่าวแจ้งว่าร่างข้อเสนอทั้ง 5 ประเด็นที่ผ่านการให้ความเห็นในครั้งนี้จะถูกนำเข้าสู่การพิจารณาจากภาคีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เพื่อหาฉันทามติอีกครั้งหนึ่ง ก่อนนำผลสรุปเข้ารายงานในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 – 20 ธันวาคม ศกนี้ ที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา กรุงเทพฯ
 

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143

รูปภาพ