ประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครงาน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

เกี่ยวกับการรับสมัครงาน ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารทางสังคม และ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนยุทธศาสตร์และสังคมเข้มแข็ง

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) เรื่องการรับสมัครงานในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารสังคม และตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนยุทธศาสตร์เข้มแข็ง บัดนี้คณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณากลั่นกรองใบสมัคร จากวุฒิศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน และผลงานที่ผ่านมา จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารสังคม
1 พระณัฎฐวัฒน์ ตั้งปฐมวงศ์
2 นางสาวสุดรัก สุวรรณชัย
3 นางสาวยุวลักษณ์ เหมาะวิบูลย์
4 นางสาวสุวรรณา บุญกล่ำ
5 นายศุภกร ซื่อสัตย์สกุลชัย
6 นางสาววนิดา วินิจจะกูล
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนยุทธศาสตร์เข้มแข็ง
1 นางนาตยา พรหมทอง
2 นายประกาศิต กายะสิทธิ์

สช.ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการคัดเลือก โดยนำเสนอแนวคิดในการทำงาน และเข้ารับการสัมภาษณ์ ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ 14 จ.นนทบุรี ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตามเวลาดังนี้
เวลา ตำแหน่ง
8.30 – 11.30 หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารสังคม
11.30 – 12.30 ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนยุทธศาสตร์เข้มแข็ง
ทั้งนี้ สช.จะประสานและชี้แจงรายละเอียดการเสนอแนวคิดในการทำงานทางโทรศัพท์กับผู้สมัครทุกท่านโดยตรง

รูปภาพ
เอกสารแนบ