การรับฟังความคิดเห็น | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ภาคีเครือข่ายร่วมจัดทำข้อเสนอต่อรัฐ สร้างหลักประกันสุขภาพแก่คนไร้สิทธิ เพิ่มการดูแลครอบคลุมกลุ่มเปราะบาง

เปิดฉากนัดแรก! งานสมัชชาสุขภาพฯ ออนไลน์ พิจารณาระเบียบวาระ “การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม” ภาคีเครือข่ายร่วมจัดทำข้อเสนอต่อรัฐ

“การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19” 1 ใน 3 ระเบียบวาระของการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2564

สช. ชักชวนภาคีเครือข่าย-สมาชิกสมัชชาสุขภาพฯ เปิดเวทีจัดทำข้อเสนอ “การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19” รอบแรก ก่อนเสนอเข้าสู่ “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14” เพื่อแสวงหาฉันทมติ แก้ปัญหาขยะ-การท่องเที่ยว-เศรษฐกิจ-การพัฒนาเมือง

สช. เดินหน้าสร้างหลักเกณฑ์ HIA ฉบับ 3 สร้างทางเลือกชุมชนต่อโครงการพัฒนา

สช. เปิดเวทีรับฟังความเห็นกลุ่มภาครัฐ-ท้องถิ่น-เอกชน ต่อร่างหลักเกณฑ์ฯ HIA ฉบับ 3 หวังสร้างเครื่องมือ Soft Power ควบคู่อำนาจทางปกครอง สามารถนำไปใช้กับแผนงาน-โครงการ-นโยบายได้ทุกระดับ คลี่คลายความขัดแย้ง สนับสนุนการพัฒนาไปพร้อมกับการปกป้องสิทธิชุมชน

รับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์ ‘HIA’ ฉบับ 3 สร้างสมดุลการพัฒนาควบคู่รักษาสิทธิประชาชน

สช.ระดมภาคีภาควิชาการ-สังคม ร่วมให้ความเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์ฯ HIA ฉบับที่ 3 หาวิธีส่งเสริมภาคประชาชน-ท้องถิ่น มีส่วนร่วมประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

Subscribe to การรับฟังความคิดเห็น