การขับเคลื่อนนโยบาย | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกัน ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะอย่างเข้มแข็ง

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ “ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวัง อนาคตประเทศไทย” สำเร็จได้อย่างงดงามครบถ้วนด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทุกท่าน

สมัชชาสุขภาพเป็นกระบวนการที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อคนไทยทั้งมวลมีสุขภาพดีทั้ง ๔ มิติ

เลขา คสช. พร้อมร่วมขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุข

26 ตุลาคม 2566 นพ.สุเทพ  เพชรมาก เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุข

Subscribe to การขับเคลื่อนนโยบาย