เลขา คสช. พร้อมร่วมขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุข | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

26 ตุลาคม 2566 นพ.สุเทพ  เพชรมาก เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2567 ณ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จ. นนทบุรี 

โดยมี รมว. สธ. นายชลน่าน  ศรีแก้ว เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยบุคลากรสาธารณสุข และคณะกรรมการฯประกอบด้วย สธ. สปสช. สวรส. สพฉ. นายกสภาวิชาชีพ 6 วิชาชีพ สภาองค์ผู้บริโภค สมาคม รพ. เอกชน เป็นต้น

จากการประชุมได้มีมติให้ประกาศนโยบาย การขับเคลื่อนความปลอดภัยของผู้ป่วยบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนระยะที่ 2 (พ.ศ.2567-2570) หรือ 3P Safety เพื่อให้ หน่วยงาน บุคลากรสาธารณสุขผู้รับบริการและประชาชนได้ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

รูปภาพ
ความปลอดภัยของผู้ป่วย