ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกัน ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะอย่างเข้มแข็ง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ “ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวัง อนาคตประเทศไทย” สำเร็จได้อย่างงดงามครบถ้วนด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทุกท่าน

สมัชชาสุขภาพเป็นกระบวนการที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อคนไทยทั้งมวลมีสุขภาพดีทั้ง ๔ มิติ

ฉันทมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทั้ง ๓ เรื่องในปีนี้ ได้แก่

. ระบบสุขภาวะทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง

. การส่งเสริมความเข้มแข็งกลไกการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่

. การส่งเสริมการพัฒนาประชากรให้เกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ

ทั้ง ๓ มตินี้ มีเป้าหมายร่วมกัน (common goal) มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จ (commitment) ร่วมกันของทุกภาคส่วน (collaboration) ในการขับเคลื่อนมติสมัชชาให้สำเร็จต่อไป

ดังที่ท่านรองนายกรัฐมนตรี นายภูมิธรรม เวชยชัย และเครือข่ายสมัชชาสุขภาพทั่วประเทศ ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “สานพลังหน่วยงาน องค์กรภาคี เครือข่าย ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพและสังคม”

มีคำถามที่น่าสนใจว่า มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่มีมติออกมาทุกปีนั้นได้ถูกนำไปปฏิบัติเกิดมรรคผลสำเร็จแค่ไหน ในที่ประชุมสมัชชาจึงให้รายงานผลของมติที่ผ่านด้วย

ก่อนปิดเวทีสมัชชาปีนี้ ได้รายงานผลของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ๑๕ ครั้งที่ผ่านมา รวม ๙๓ มติ ได้ขับเคลื่อนสำเร็จแล้ว ๔๗ มติ นอกนั้นยังอยู่ระหว่างดำเนินการต่อไป

ทุกมติที่ได้จัดทำร่วมกันมาจะถูกนำไปใช้ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจดังที่คิดวางแผนกันไว้ และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

กราบขอบพระคุณทุกท่าน ทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออานุภาพแห่งคุณงามความดีที่ทุกท่านได้กระทำร่วมกันมา เป็นพลวัตปัจจัยหนุนนำให้ประสบความสุข ความสำเร็จ ร่วมกันสร้างสังคมสุขภาวะ สร้างสิ่งดีๆ ไว้ในปีใหม่ต่อไป  กราบขอพรให้ทุกท่านและครอบครัวถึงพร้อมด้วยเบญจพิตรพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ โภคะ ในปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ และตลอดไป ด้วยเทอญ

รูปภาพ