สช. ร่วมงาน 14th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries 2024 (14th ICPH-GMS: 2024) | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

1

 

 

เมื่อวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เข้าร่วมงาน "14th ICPH-GMS: 2024 " ว่าด้วยสาธารณสุขในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีองค์กรและสถาบันการศึกษาจากประเทศต่างๆ เข้าร่วม ได้แก่ ไทย เวียดนาม เมียนมา สปป. ลาว กัมพูชา และจีนตอนใต้

 

โดยปีนี้จัดภายใต้ธีม "การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการปรับปรุงโภชนาการ ความเสมอภาคด้านสุขภาพ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"

ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัย การอภิปรายเชิงวิชาการ และกิจกรรมสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาสุขภาพของประชากรในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ทั้งนี้มีตัวแทนของ สช.ได้ร่วมนำเสนอผลงานในรูปแบบ oral presentation และ poster presentation ดังนี้

การนำเสนอ oral presentation

1. การประยุกต์ใช้ CHIA กรณีเหมืองหินอุตสาหกรรม เทือกเขาควนเหมียง จ.ตรัง (Application of Community-based Health Impact Assessment to Industrial Stone Quarry in Khao Kuan Meang, Trang) โดยนายทรงพล ตุละทา

2

 

2. การลดผลกระทบด้านสุขภาพ กรณีอุตสาหกรรมเครื่องประดับทอง อำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (Reducing Health Impact of Traditional Gold Industry in Si Satchanalai, Thailand) โดย น.ส.สุวิชา ทวีสุข

 

3

 

3. กระบวนการนโยบายสาธารณะความมั่นคงทางอาหารและสมุนไพร สมัชชาสุขภาพจังหวัดตราด (Driving Public Policy for Food Security and Local Herbal Wisdom through the Trat Provincial Health Assembly) โดย น.ส.สุภาภรณ์ ดำรงพันธ์

การนำเสนอ poster presentation

1. การสร้างนวัตกรรมชุมชนเพื่อความมั่นคงทางอาหาร: บทเรียนจากการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลโคกสลุง จ.ลพบุรี (Community Innovation for Food Security : Lessons from Participatory Processes in Khok Salung Sub-district, Lopburi Province) โดย น.ส.นภาพร แจ่มทับทิม

 

4

 

2. การมีส่วนร่วมทางสังคมในการตอบสนองต่อโรคไม่ติดต่อในชุมชน: ธรรมนูญสุขภาพ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ( Social participation in response to NCDs in the community: Phra Phrom District Health Charter, Nakhon Si Thammarat Province) โดย น.ส.พฤกษา สินลือนาม

5

ซึ่งผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลที่ 4 ในการนำเสนอ poster presentation

จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ ทำให้ สช.เห็นโอกาสและแนวทางการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทางวิชาการ ใน Panel discussion Climate change and impact on Human Health in GMS โดยเฉพาะการใช้กระบวนการ HIA เพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่

 

6

 

รูปภาพ