ก่อ ร่าง สร้าง ธรรมนูญเชียงรายล้านนาแห่งความสุขด้วยการจัดเวทีสาธารณะอนาคตเชียงราย ยกระดับ ขยับสถานะการขับเคลื่อนวาระเชียงราย | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

ธรรมนูญสุขภาพ

 

ช่วงเดือน พฤษภาคม- มิถุนายน  67 ที่ผ่านมา เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจ.เชียงราย กลุ่มอนาคตเชียงราย กลุ่มทิศทางเชียงราย  สภาคนฮักเจียงฮาย ร่วมกับ ขบวนเครือข่ายเชียงรายล้านนาแห่งความสุข 12 ประเด็น ด้วยการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เดินหน้าไปสู่สมัชชาเชียงรายล้านนาแห่งความสุข ด้วยการจัดเวทีสาธารณะอนาคตเชียงราย ยกระดับ ขยับสถานะการขับเคลื่อนวาระเชียงราย ด้วยธรรมนูญเชียงรายล้านนาแห่งความสุขวาระร่วมคนเชียงรายจัดการตนเอง  ด้วย การจัดทำธรรมนูญเชียงรายล้านนาแห่งความสุข  ผ่านเวทีสาธารณะ เพื่อทบทวนกลไก สถานการณ์ประเด็น จุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอเชิงนโยบาย ใน 12 เวที 12 ประเด็น อันได้แก่  ประเด็นผู้สุงอายุ ประเด็นสุขภาพ ประเด็นการค้า-การลงทุนประเด็นการท่องเที่ยว ประเด็นการศึกษาตลอดชีวิต ประเด็นศิลปวัฒนธรรม ประเด็นชาติพันธุ์ประเด็นผู้พิการ ประเด็นเกษตร ประเด็นทรัพยากร-สิ่งแวดล้อมประเด็นเมืองสร้างสรรค์และผังเมือง ประเด็นเด็ก-เยาวชน
 

ธรรมนูญสุขภาพ

 

ธรรมนูญสุขภาพ


โดยเชื่อว่าธรรมนูญเชียงรายล้านนาแห่งความสุข จะเป็นทั้งกลไกยกระดับคุณภาพชีวิต (Quality of Life ) ของชาวเชียงรายในภาพรวม และเนื้อหาถูกนำไปใช้เป็นกรอบ ทิศทางและ เนื้อหาสาระของนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาระดับต่างๆ โครงการ กิจกรรม หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นของ หน่วยงานรัฐที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถเชื่อมโยงชาวเชียงรายเข้า มาร่วมมีบทบาทในการจัดการพื้นที่ วิถีชีวิตของชาวเชียงราย และวิถีความเป็นไปของจังหวัดเชียงรายด้วยกันทั้ง ผ่านกลไกพื้นที่กลาง กระบวนการรับฟัง และอื่นๆ  เป็นธรรมนูญที่มีคุณภาพของการมีส่วนร่วมของ ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน สถาบันวิชาการ สื่อมวลชนและผู้มีส่วนได้เสียในเชียงรายในวงกว้างอย่างเพียงพอ
 

ธรรมนูญสุขภาพ

 

 

รูปภาพ