สช. เยี่ยมเพื่อนเยือนมิตร นโยบายสาธารณะที่ “กินได้และมีชีวิต” | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เยี่ยมเพื่อนเยือนมิตร

ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ถือเป็นตำบลจัดการสุขภาวะในทุกมิติ เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่ “กินได้และมีชีวิต” แน่นอนว่าผู้นำในชุมชนแห่งนี้ต้องมีทั้งวิสัยทัศน์ กระบวนการคิด การออกแบบระบบชุมชน ให้เป็นดังภาพพึงประสงค์ที่ทุกๆ คนได้เข้ามาร่วมออกแบบและเป็นเจ้าของงานพัฒนาไปด้วยกันจริงๆ

นายกสินธพ อินทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม คือบุคคลที่เรียกว่าเป็น “ผู้นำทางชุมชน” อย่างแท้จริง การเป็นตำบลสุขภาวะที่มุ่งเน้นให้ทุกๆ คนมีสุขภาพที่ดีทั้ง กาย ใจ ปัญญาและสังคม ของตำบลท่าข้าม ให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรม สร้างช่องทางให้ทุกคนมามีส่วนร่วม เกิดความตระหนัก ร่วมคิด ร่วมทำ ถือเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนสู่ตำบลที่ทุกคนมีความสุข
 

กสินธพ อินทรัตน์


วันนี้ได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบชุมชนด้วย “ธรรมนูญสุขภาวะชุมชนตำบลท่าข้าม” ซึ่งถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่คนในชุมชนได้ร่วมมือ ร่วมใจ จนเกิดเป็นกติการชุมชนที่ทุกคนพร้อมใจกันถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประกอบด้วย 6 หมวด 40 ข้อตกลง

ข้อตกลงที่เห็นชัดเจน เช่น หมวดด้านเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคม ที่มีข้อตกลงให้ปลูกพืชปลอดสารรับประทานครัวเรือนละ 5 ชนิด (ข้อที่ 15) หมวดด้านสังคม มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส (ข้อที่ 36) ซึ่งข้อนี้มีการใช้งบจากองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ มาสนับสนุนระบบรองรับสังคมสูงวัยของคนท่าข้าม ทั้งส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายผู้สูงอายุ ในการละเล่น การแสดงและถ่ายทอดภูมิปัญญา เป็นการดึงศักยภาพผู้สูงอายุให้เห็นคุณค่าของตนเอง
 

กสินธพ อินทรัตน์


นายกสินธพ อินทรัตน์ ได้ย้ำว่า “การเป็นตำบลที่อยู่ใกล้กับตัวเมืองหาดใหญ่ เป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัว เติบโตในความเป็นเมืองสูง จึงต้องยึดมั่นในความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งสิ่งก่อสร้าง (ดูได้จากอาคารที่ทำการ อบต. ซึ่งโดดเด่นมากๆ) การเตรียมความพร้อมของคนในตำบล ทั้งด้านการจัดการขยะ ยาเสพติด กลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงศิลปะวัฒนธรรม” เรียกได้ว่าที่ท่าข้าม ได้เปิดโอกาสให้คนในชุมชนมาเสนอทิศทางการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน และพร้อมกันนั้นทางผู้นำในทุกระดับได้ลงถึงรายชุมชน รายครอบครัว เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
 

กสินธพ อินทรัตน์


นอกจากนายกสินธพ อินทรัตน์ ที่มาแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกันแล้ว ผู้บริหาร อบต. ท่าข้าม เช่น ปลัด ผอ.กองสาธารณสุข ผอ.กองสวัสดิการสังคม ผอ.กองการศึกษา ต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า ธรรมนูญของที่นี่เมื่อได้ประกาศเป็นนโยบายร่วมกันแล้ว เราถือเป็นแนวทางการทำงานที่ทุกคนต้องร่วมกันขับเคลื่อน ไม่ได้มองว่าเป็นภาระ เพราะทำแล้วกลับเสริมให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพและงานต่างๆ ที่ขับเคลื่อนได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในตำบลอย่างแท้จริง

ท่าข้ามจึงเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ต้องห้ามพลาดในการยกระดับเป็นต้นแบบในการจัดการสุขภาวะในทุกมิติจริงๆ
 

สุเทพ เพชรมาก

 

รูปภาพ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ