"จตุจักร" ประการใช้ธรรมนูญ นำทางการมีส่วนร่วมของประชาชน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับองค์กรภาคียุทธศาสตร์จัดเวทีสมัชชาสุขภาพและประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ “เขตจตุจักร” สานพลังสร้างสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 

ปรีดา แต้อารักษ์


วันที่ 31 มกราคม 2567  เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ห้อง Bran ช้ัน 1 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพมหานคร สช. โดยศูนย์ขับเคลื่อนสุขภาพวะเขตเมือง(คมส.) และองค์กรภาคี จัดเวทีสมัชชาสุขภาพเขตจตุจักร เพื่อประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพจตุจักร มีผู้เข้าร่วม 100 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเขตจตุจักร ประธานชุมชนแกนนําชุมชนไม่จดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านคอนโด องค์กรมูลนิธิภาคเอกชนสมาคมหน่วยงานเพื่อสาธารณะประโยชน์ และผู้แทน สสส. สช. สนอ. และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อพิจารณาและประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพเขตจตุจักร

นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน แบะปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ทิศทางและโอกาสการพัฒนาและขับเคลื่อนสุขภาวะเขตเมือง
 

ปรีดา แต้อารักษ์


โดยได้กล่าวถึงการทำงานร่วมกันของภาคียุทธศาสตร์ ที่จะขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ ซึ่งมีความสำคัญมาก เนื่องจากข้อตกลงที่ร่วมกัน (ร่าง) ธรรรมนูญสุขภาพมานั้น มากจากการระดมของทุกคนในเขตจตุจักร ทั้งแรงกาย แรงใจ ร่วมถึงสติปัญญา และจะทำอย่างไรที่จะขับเคลื่อนต่อแล้วให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดให้แก่คนในชุมชนเขตจตุจักร นพ. ปรีดา ยังกล่าวอีกว่า การมีธรรมนูญของเขตนั้น เป็นข้อดี เพราะในขณะที่มีธรรมนูญเป็นข้อตกลงร่วมกัน จะทำอะไรแล้วให้คนร่วมมือกัน จะใช้กฎหมายอย่างเดียวไม่พอ หรือ ใช้อำนาจอย่างเดียวก็ไม่พอเช่นกัน สิ่งที่ได้ทำร่วมกันนี้ เพราะไม่ต้องการให้ใครคนใดถูกบังคับ แต่กติกาสังคม หรือชุมชนที่ช่วยกันทำมา จึงทำให้เกิดกระบวนการช่วยกันคิด ช่วยกันร่าง เพื่อหามติ หรือข้อตกลงที่จะอยู่ร่วมกันได้ของคนในชุมชนต่อไปที่ไร้ซึ้งปัญหาต่าง ๆ
 

ปรีดา แต้อารักษ์


จากนั้น ได้มีกระบวนการนำเสนอและพิจารณา (ร่าง) ธรรมนูญสุขภาพเขตจตุจักรดำเนินการโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม ในฐานะเป็นศูนย์วิชาการสุขภาวะเขตเมือง ที่ร่วมพัฒนา(ร่าง) ธรรมนูญสุขภาพเขตจตุจักรขึ้นมา โดยได้นำเสนอสาระสำคัญและพิจารณา (ร่าง) ธรรมนูญสุขภาพเขตจตุจักร ร่วมกับผู้แทนชุมชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพเขตจตุจักรอย่างเป็นทางการ

นางสาวรษิดา เรืองศิริ นักบริหารแผนงานชํานาญการ สํานักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สสส. ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อ บทบาท สสส. ในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพระดับเขต เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดย สสส. มีบทบาทตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่กำหนดกรอบทิศทางและกระบวนการทำงาน เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ มุ่งเน้นให้คนมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะเขตจตุจักรเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ มีสถานที่สำคัญ จึงต้องร่วมกันสร้างเมืองแห่งสุขภาวะ และชุมชุนเข้มแข็ง “เมืองที่เราร่วมออกแบบได้”
 

รษิดา เรืองศิริ


จากนั้น ทางด้านนางเสาวลักษณ์ บุญนรงค์ หัวหน้ากลุ่มหลักประกันสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพระดับเขต ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ซี่งได้ให้ความรู้เรื่องการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร และแนวทางการใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยอธิบายถึงขั้นตอน วิธีการ แนวทางการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ซึ่งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการให้กับประชาชนในเขตเมือง และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการทำกิจกรรมร่วมกันผ่านกองทุนฯ

นางสาวนิภาพร เอี่ยมเจริญ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตจตุจักร ได้พบปะและแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมงาน กล่าวถึง ความพร้อมของเขตจตุจักร จะเป็นพื้นที่ที่พร้อมรับฟังปัญหา และพร้อมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชนและเป็นชุมชนแห่งสุขภาวะ
 

นิภาพร เอี่ยมเจริญ


สุดท้ายนี้ นายเตชิต ชาวบางพรหม หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนสุขภาวะเขตเมือง ได้แนะนำ “ศูนย์ขับเคลื่อนสุขภาวะเขตเมือง“ และกล่าวถึงการเกิดขึ้นของธรรมนูญสุขภาพ ที่เป็นเรื่องของกาย จิต สังคม ปัญญา สร้างความเข้าใจในหลักการของธรรมนูญสุขภาพ ที่ช่วยพัฒนาชุมชนในเขตจตุจักรให้เป็นชุมชนแห่งสุขภาวะ และการมีส่วนร่วม จึงเป็นที่มาของการจัดทำและได้ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพเขตจตุจักร ในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม
 

เตชิต ชาวบางพรหม

 

ธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร

 

ธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร

 

ธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร

 

ธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร

 

ธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร

 

ปรีดา แต้อารักษ์

 

ธรรมนูญสุขภาพเขตจตุจักรทีม ศสม. รายงาน

 

รูปภาพ
ธรรมนูญสุขภาพ