13.1 ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ส่งโดย admin เมื่อ 15 May 2023

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มติ 13.1 ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต  เป็นสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563  ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 มีมติรับทราบ ต่อมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการตามมติฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติ

Resolution filedownload