สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จับมือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) ส่วนงานพื้นที่ ร่วมกำหนดแผนพื้นที่จังหวัดจัดการตนเองสู่ความเข้มแข็งของตำบล ปี 2566 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.66 ได้มีการจัดเวทีความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยสมัชชาสุขภาพจ.ตราด ,องค์กรชุมชนคนตราด สภาองค์กรชุมชนพื้นที่ตำบล พอช.ภาคกรุงเทพฯและตะวันออก  งานพื้นที่กลุ่มตะวันออกล่าง 2 และ สช. งานพื้นที่ สนพ.เขต 6  อ้างอิงผลจากการการขับเคลื่อนประเด็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารและยา (สมุนไพรท้องถิ่น) ปี 2565 โดยสมัชชาสุขภาพจังหวัดตราดมีการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เชื่อมโยงกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคนแก่คนในชุมชน และมุ่งตามเป้าหมาย 5 ดีวิถีคนตราด สู่การพัฒนานโยบายสาธารณะระดับจังหวัด
 

พอช.


สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ซึ่งเป็นพื้นที่ธรรมนูญ5ดี (12 ตำบล) เชื่อมโยงคุณภาพของแผนพัฒนาตำบลในปี 2565 (ธง)เพื่อร่วมกันออกแบบแนวทางในการสนับสนุนการดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทปี 2566 ช่วงขาขึ้นโครงการตำบล ในการใช้ธรรมนูญสุขภาพ/ตำบลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานในพื้นที่ระดับตำบล และใช้ “สมัชชาสุขภาพจังหวัด” เป็นเครืองมือในการสร้างเครือข่ายระดับจังหวัดสู่จังหวัดจัดการตนเองในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
แผนงานความร่วมมือโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในบทบาทองค์กรพี่เลี้ยงในการสนับสนุนแผนพัฒนาศักยภาพคน/กลไกของสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลที่สอดคล้องกับรูปธรรมตำบลในการทำแผนพัฒนาตำบลให้เกิดการบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น และพื้นที่คุณภาพชีวิต ซึ่ง พอช.จะเป็นหน่วยสนับสนุนงบประมาณให้กับพื้นที่เป้าหมายจำนวน 16 พื้นที่ตำบล จึงร่วมวางแผนพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนขับเคลื่อนสู่ท้องถิ่นร่วมกันในเดือนก.พ.66 ต่อไป
 

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด

 

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

 

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

 

สมัชชาสุขภาพจังหวัด


 

รูปภาพ
สมัชชาสุขภาพจังหวัด