เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระยองรวมพลคนระยองร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ EEC ปี 2565 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Audio file

สมัชชาสุขภาพจังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมจัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระยอง"รวมพลคนระยองร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ EEC" ปี 2565 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพ/สุขภาวะของจังหวัดระยอง อันซับซ้อนหลากหลาย รวมถึงปัญหามลพิษ สิ่งแวดล้อม การบริโภคอาหารปลอดภัย และปัญหาจากการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
 

สาธิต ปิตุเตชะ


นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข  ประธานในพิธี กล่าวว่า แนวคิดการสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่เกิดจากการร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  นำไปสู่การเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน โดยมติสมัชชาสุขภาพมีความสำคัญต่อการมีส่วนร่วม เพราะเกิดจากฉันทามติเสียงข้างล่างสู่ข้างบน เป็นเวทีของการสร้างสรรค์แผนพัฒนาประเทศ  โดยเป้าหมายของสมัชชาสุขภาพจังหวัดระยอง"รวมพลคนระยองร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ EEC" มีแผนงานหลักในการพัฒนา 5 ด้าน  คือ  1.อาหารปลอดภัย 2.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.การท่องเที่ยวชุมชน 4.การสื่อสารชุมชน  และ 5.การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเมือง
 

สาธิต ปิตุเตชะ


นายสาธิต ยังกล่าวทิ้งท้ายอีกด้วยว่าได้ วันนี้ได้เข้าร่วมงานสร้างสุขที่ปลายทางครั้งที่ 4 เล่าความเคลื่อนไหวงานสุขภาวะของพื้นที่กับสมัชชาสุขภาพจังหวัดระยองในเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)ในระยะสุดท้ายเพื่อวางแผนการดูแลตัวเองตามความต้องการของเรา ชีวิตปลายทาง ต้องสร้างภูมิคุ้มกันในทุกเรื่อง “สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องออกกำลังกาย”เพราะทุกเรื่องมีคุณค่าและประโยชน์สูงสุดในพื้นที่
 

สาธิต ปิตุเตชะ


ด้าน นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า การสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ต้องกำหนดการบริหารจัดการพื้นที่กำหนด Zoning เป็นหัวใจสำคัญของการจัดการผลผลิตทั้งปริมาณ และคุณภาพให้เพียงพอท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั้นโครงสร้างกลไกที่มีส่วนร่วมต้องมีความมั่นคงทั้งแนวราบและแนวดิ่งต้องผสานกันอย่างเท่าเทียมรวมถึงต้องมีการเพิ่มความชัดเจนของการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมและปลายทางของคนระยองเพื่อสร้างสังคมที่มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมให้พลเมืองระยอง
 

ปรีดา แต้อารักษ์


ภายในงานมีการจัดเวทีเสวนา "รวมพลังสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ EEC จังหวัดระยอง" โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเวทีเสวนา อาทิ นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง  นพ.ปรีดา แต้อารักษ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และนายสุทธิธรรม เลขวิวัฒน์ ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดระยอง ในการนำเสนอนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเพื่อคนระยอง
 

ปรีดา แต้อารักษ์


นอกจากนี้ในงานยังมีการแบ่งกลุ่มงาน 5 กลุ่ม นำเสนอ แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan ) ในประเด็น 1. อาหารปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง  สาธารณสุขจังหวัดระยองสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง และหอการค้าจังหวัดระยอง   2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า อากาศ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง)  3.  การท่องเที่ยวชุมชน บนเส้นทางสุขภาพอาหารปลอดภัย ประเพณี วิถี อัตลักษณ์วัฒนธรรม โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 4.การจัดการการสื่อสารอย่างเป็นระบบ การสื่อสารสังคมต่อสาธารณะเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง และ 5.การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเมืองเพื่อให้ประเทศไทยมีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่โปร่งใสอย่างแท้จริง  
 

สมัชชาสุขภาพจังหวัดระยอง

 

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

 

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

 

สมัชชาสุขภาพ

 

 

รูปภาพ
EEC