EEC | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เปิดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระยองรวมพลคนระยองร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ EEC ปี 2565

สมัชชาสุขภาพจังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมจัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดระยอง"รวมพลคนระยองร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ EEC" ปี 2565

Subscribe to EEC