องค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่ง สช. เป็น 1 ใน 35 หน่วยงาน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Audio file
องค์กรคุณธรรม


เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง    พร้อมทั้งเป็นประธานมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่ง สช. เป็น  1 ใน 35 หน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่ได้รับองค์กรคุณธรรม  ระดับคุณธรรม  เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ  และส่งเสริมพัฒนาองค์กรให้มีบทบาทในการสร้างคนดี   ส่งเสริมให้คนในองค์กรมีทัศนคติ และการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีเหมาะสมกับสังคมไทย   ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวที ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 

เกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม

 

ระดับคุณธรรม

 

 

รูปภาพ
องค์กรคุณธรรม