สช. รับ "รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ” | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

6 ธันวาคม 2566 นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผู้แทน สช. เข้ารับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 (Digital Government Awards 2023) จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดย สช. ได้รับ "รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)" ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
 

ปรีดา แต้อารักษ์


จากผลงาน ‘ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ เว็บไซต์ data.go.th’ ของ สถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล ภายใต้การดำเนินงานของ DGA ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ
 

ปรีดา แต้อารักษ์


โดย DGA ได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ในการเป็นกลไก สนับสนุน เชื่อมโยงการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล (Enabling Agile Government) ด้วยความมุ่งมั่นมาอย่างต่อเนื่อง โดยทำหน้าที่เป็น “Smart Connector” ที่พร้อมส่งเสริมสนับสนุนทุกหน่วยงานในการร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ และเชื่อมต่อภาครัฐกับประชาชน ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่าย ทั่วถึง สะดวก โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ำ ด้านภาคธุรกิจก็สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เมื่อภาครัฐมีความเข้มแข็งก็ส่งผลให้ประเทศทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลก็ทำให้ชีวิตคนไทยง่ายขึ้น
 

ปรีดา แต้อารักษ์


ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองยะลา (กรรมการสุขภาพแห่งชาติ) ได้รับรางวัลท้องถิ่นดิจิทัลประเภทยอดเยี่ยม และ สสส. ได้รับรางวัลประเภท Data Governance

ทั้งนี้ รองเลขาธิการฯ ได้แสดงความยินดีกับทั้ง 2 หน่วยงาน และได้แลกเปลี่ยนกับนายกเทศมนตรี (นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ) และ ผจก.สสส. (ดร.ทพ.สุปรีดา อดุลยานนท์) เกี่ยวกับการพัฒนางานด้านนี้ร่วมกันในอนาคตต่อไป
 

ปรีดา แต้อารักษ์


กัญญาพัชร์ นาดี รายงงาน

รูปภาพ
รัฐบาลดิจิทัล