สมัชชาสุขภาพสากล | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เดินหน้านโยบายสาธารณะ ‘เมืองพัทยา’ สร้างเมืองการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพ ด้วย 6 ประเด็น 41 แนวทางจากทุกภาคส่วน

สช.-ภาคีเครือข่ายเมืองพัทยา ร่วมเปิดเวที “สมัชชาสุขภาพสากลเมืองพัทยา ครั้งที่ 1” พร้อมเสวนาการสร้างนโยบายสาธารณะ “เมืองท่องเที่ยวเป็นมิตรต่อสุขภาพ” เดินหน้าบน 6 ประเด็น 41 แนวทาง จากการตกผลึกภาพอนาคตพัทยาของทุกภาคส่วน พร้อมเตรียมร่าง “ธรรมนูญสุขภาพเมืองพัทยา” วางกรอบกติกาสู่เมืองสุขภาวะดีของทุกคน

‘ชาวพัทยา’ สานพลังเคาะ 2 ฉันทมติเพื่อสุขภาวะ ยกร่าง ‘ธรรมนูญสุขภาพฯ’ วางกติกาฉบับแรก พร้อมจัดการ ‘พื้นที่สาธารณะ’ แบบมีส่วนร่วม

ประเดิมฉันทมติ “สมัชชาสุขภาพสากลเมืองพัทยา” ครั้งแรก ภาคีเมืองพัทยาเคาะวางกติการ่าง “ธรรมนูญสุขภาพเมืองพัทยา” สู่กรอบทิศทางการเป็นเมืองสุขภาวะ-คุณภาพชีวิตดี พร้อมมติ “จัดการพื้นที่สาธารณะทางเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม” มุ่งให้ความสำคัญคนทุกกลุ่มอาชีพ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สู่เป้าหมายการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพ

Subscribe to สมัชชาสุขภาพสากล