สช.สานพลังสู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

     ในโอกาสวันครบรอบปีที่่ 17 ของการตราพระราชบัญญัติสุขภาพแห่่งชาติ พ.ศ. 2550 และการสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ซึ่่งตรงกับ วันที่่ 3 มีนาคม 2567 สช. ได้จัดงาน “สช. สานพลังสู่ระบบสุขภาพที่่เป็นธรรม” ขึ้้น ในวันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2567 ณ ชั้้น 2 สำ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและชั้้น 6 ห้องประชุมสานใจ 1/1 และ 1/2 อาคารสุขภาพแห่งชาติภายในกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี มี มีนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พร้อมด้วยรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้้แก่ นายแพทย์ปรีดา แต้อารักษ์ นายแพทย์อภิชาติ รอดสม และนายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล และคณะร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดี   (อ่านเพิ่มเติมโดยกดที่เอกสารแนบด้านล่างครับ)

สช.สานพลังสู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม