เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมงาน Healthy Cities MODELs | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมงานแสดงผลงานและการประชุมพัฒนาเมืองต้นแบบด้านสุขภาพ (Healthy Cities MODELs) โดยมี นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดน่าน 
 

ชลน่าน ศรีแก้ว

 

สุเทพ เพชรมาก


ซึ่งพัฒนาเมืองต้นแบบด้านสุขภาพ (Healthy Cities MODELs เป็นวาระเร่งด่วน (Quick win) ประเด็นเศรษฐกิจสุขภาพ เพื่อสร้างต้นแบบ พื้นที่อายุยืน ในทุกจังหวัด พัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง ดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้การพัฒนาเมืองต้นแบบด้านสุขภาพ (Healthy Cities MODELs) ของแต่ละจังหวัด เพื่อยกระดับ การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน และได้กำหนดกรอบ 3 ข้อ ในการทำงานเพื่อสร้างเมืองสุขภาพดี ได้แก่

1.Healthy -Living Framework คือ กรอบการทำงานเพื่อช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเมือง ประเมินเมืองของตนในมิติต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาพดี
2. Stakeholders' Toolkit คือ ชุดเครื่องมือเพื่อหาจุดแข็งและศักยภาพของผู้ดำเนินการ ทั้งหน่วยงานของรัฐ เอกชน องค์กร ไม่แสวงหาผลกำไร และสถาบันการศึกษา สร้างหุ้นส่วนการทำงานเพื่อส่งเสริมการมีวิถีชีวิตที่เอื้อให้มีสุขภาพดี

3.City Pathways คือ กรอบการทำงานที่พัฒนา โดยคำนึงถึงบริบทที่แตกต่างกันในแต่ละเมือง ได้ให้แนวทางกว้าง ๆ เพื่อให้ผู้นำ หาจุดเริ่มต้น เข้าใจความท้าทาย และจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินการที่จำเป็นในระดับเมือง ต่อไป
 

สุเทพ เพชรมาก

 

สุเทพ เพชรมาก

 

สุเทพ เพชรมาก

 

รูปภาพ
เมืองต้นแบบด้านสุขภาพ