การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษา ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับ สำนักงานคณะกรรมการ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU)
การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษา
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับ สำนักงานคณะกรรมการ
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
 

กำหนดการMOU170766
รูปภาพ
MOU ธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษา