สช ร่วมกับ ไทยพีบีเอส เดินหน้า ชวนภาคีเครือข่ายภาคเหนือ สร้างภาพฉากทัศน์ประเทศไทยในอีก 10 ปี | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับ ไทยพีบีเอส และองค์กรภาคีเครือข่าย ได้ร่วมมือกันจัดเวที ร่วมกำหนดภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง พื้นที่ภาคเหนือ ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566  เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ เกษียณมาร์เก็ต ภายในศูนย์วัฒนธรรม อ.เมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งประชาชน ประชาสังคม เอกชน นักวิชาการเข้าร่วมกว่า 60 คน จาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน  ลำปาง และลำพูน  การสร้างภาพฉากทัศน์ประเทศไทยในปี 2575 ร่วมกันของภาคีหุ้นส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและตัวแทน ภาคประชาชน ผ่านกระบวนการค้นหาฉากทัศน์ของประเทศ (Scenario Thailand) และภาพอนาคต เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 

สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล


โดยที่ ในวเทีเห็นพ้องกันว่า ต้องการเห็นอนคต ของภาคเหนือ ดังนี้

1.สร้างธรรมาภิบาล กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้มีการจัดการตนเอง พร้อมทั้งถ่ายโอนจัดการทั้งเงิน งาน งบประมาณ  การกระจายอำนาจ เท่ากับการหยุดรัฐประหาร การรัฐประหารเท่ากับการเดินหน้าประเทศไทย ประเด็นสำคัญคือการชูการกระจายอำนาจให้กับชุมชน ท้องถิ่น และประชาชน โดยการตัดทอนในเรื่องอำนาจหน้าที่ซ้ำซ้อนกับท้องถิ่น ให้ภูมิภาคทำ กระจายเงินให้กับท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะในพื้นที่ อย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ให้กับท้องถิ่น กระจายการบริหารคนให้กับท้องถิ่นในการดูแลประชาชนในท้องถิ่น ส่วนกลางทำหน้าที่ในการดูแลนโยบายและบริหารจัดการประเทศ
 

สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล


2.นโยบายการให้ส่งเสริมการพัฒนาหรือการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ต้องดูจากต้นทุน ภูมิปัญญา ภูมิวัฒนธรรมในพื้นที่ แล้วส่งเสริมให้สอดรับกับสิ่งที่มีทุกชุมชน ให้ตรงกับภูมิปัญญาและมีความต่อเนื่อง 
 

ภาคเหนือ


3.สิทธิและความมั่นคงของรัฐระหว่างประเทศ โดยมีนโยบายในเรื่องมนุษย์ธรรมในกลุ่มชายขอบ/ชายแดน เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับด้านต่าง ๆ ทั้งสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อมทรัพยากร โดยมองถึงโอกาสการเข้าถึงสิทธิในด้านต่าง ๆ สวัสดิการและการเข้าถึงบริการของภาครัฐ ของคนที่อยู่ชายแดน
 

สิทธิด้านสุขภาพ

 

อนาคตประเทศไทย


4.มีการจัดการศึกษาที่มีความหลากหลาย สอดรับกับชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่โดยตรง การปฏิวัติการศึกษาโดยเอาคนเป็นตัวตั้ง  คืนและกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นจัดการตนเองด้านการศึกษา เพื่อให้เกิดการศึกษาที่ถูกทิศทางสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
 

ฉากทัศน์


5.ชุมชนเปิดโอกาสให้มี/เกิดความหลากหลาย ไม่เป็นแบบใดแบบหนึ่ง เพื่อสร้างโอกาสให้กับคนที่มีความถนัดในแต่ละเรื่องได้เข้ามาปฏิบัติการในสังคม
 

สังคม

 

เสนอฉากทัศน์

 

อนาคตประเทศไทย

 

กำหนดอนาคตไทย

 

ฉากทัศน์

 

ฉากทัศน์ประเทศ


 

รูปภาพ
ฉากทัศน์ของประเทศ