สช. ร่วมกับเครือข่ายนครสวรรค์ ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนธรรมนูญสร้างวัฒนธรรมสุจริตระดับชุมชน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่ 28 พฤศจิกายน  2565   ณ ห้องประชุมโรงแรมบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์ เครือข่าย คปอ. เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พอช. ได้ร่วมกันจัดเวทีถอดบทเรียนการขับเคลื่อนธรรมนูญสร้างวัฒนธรรมสุจริตระดับชุมชน
 

สมัชชาสุขภาพจังหวัด


เป้าหมายของการจัดเวทีเพื่อ 1. ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริตระดับชุมชนและ 2.  ขยายผลการดำเนินงานไปพื้นที่อื่นๆ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประกอบด้วย เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน เครือข่ายหมออนามัย คปอ. และปปท.ภาค 6 พิษณุโลก รวมพื้นที่ที่ได้ร่วมกระบวนการจัดทำและขับเคลื่อนธรรมนูญสร้างวัฒนธรรมสุจริตระดับชุมชน 15 ตำบลด้วยกัน  
 ในกระบวนการถอดบทเรียน เพื่อขับเคลื่อนต่อ เรามีโจทย์ร่วมกันคิดที่สำคัญคือ 
1. ทำไมถึงเลือกใช้ ธรรมนูญเป็นเครื่องมือ ในการขับเคลื่อนชุมชนสุจริต
- ใช้กลไกอะไรในการขับเคลื่อน
- ประโยชน์ของการใช้ธรรมนูญ ช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่อย่างไร 
- ปัญหาอุสรรค และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน
2. แผนการขับเคลื่อน ระยะต่อไป
ข้อค้นพบที่เราเห็นตรงกันคือ คุณค่าของธรรมนูญ คือสามารถไปสร้างมิติความสัมพันธ์ของคนในชุมชน เป็นเครื่องมือในการสานสัมพันธ์คนในชุมชนได้มาพูดคุยกันได้ ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ของการขับเคลื่อนธรรมนูญ ทำให้ได้เห็นร่องรอยของคนในชุมชนได้มาพูดคุยกัน และการได้รับรางวัลเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนยอดเยี่ยมที่ตำบลทุ่งพง จังหวัดอุทัยธานี  และ ตำบลหนองกระเจา จังหวักดนครสวรรค์ ซึ่งจะได้ขึ้นรับรางวัลจาก รองนายกรัฐมนตรีวิษณุ เครืองาม ก็ทำให้คนทำงานมีความภาคภูมิใจ ใจฟูขึ้นมาอีกเป็นกอง และอยากขับเคลื่อนงานให้เห็นมรรคเห็นผลมากยิ่งขึ้น

สมัชชาสุขภาพสมัชชาสุขภาพจังหวัด

 

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

 

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

 

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

 

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

 

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

 

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

 

รูปภาพ
สมัชชาสุขภาพจังหวัด