ขับเคลื่อนร่วมงาน ระหว่าง สช. และสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย กรณีการถ่ายโอน รพ.สต. ไปยัง อบจ. | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Audio file
รพ.สต.


📍นายปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นำทีมเข้าพบ นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการกระจายอำนาจของ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เพื่อหารือความร่วมมือระหว่าง สช. และสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย กรณีการถ่ายโอน รพ.สต. ไปยัง อบจ.
 

ปรีดา แต้อารักษ์


📍แนวทางความร่วมมือระหว่าง สช. กับ สมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย 
✏️ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร ผอ. กองสาธารณสุข อบจ. จำนวน 49 จังหวัด ที่ได้รับความเห็นชอบให้รับการถ่ายโอน รพ.สต.
✏️สช. จะเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพ กสพ. และ รพ.สต. มายังสมาคมฯ  ทั้งนี้การพัฒนาศักยภาพให้คำนึง รพ.สต. ที่มีการถ่ายโอนไปยัง อบต. และเทศบาลด้วย
✏️ร่วมมือกันจัดทำแนวทางกระบวนการจัดทำนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่เกิดการจัดทำข้อตกลง ธรรมนูญสุขภาพ สู่การจัดทำแผนพัฒนาระดับตำบล และแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ เพื่อให้ อบจ. และ รพ.สต. ได้ศึกษาเป็นแนวทางการดำเนินงาน 
✏️ร่วมมือกันในการพัฒนาพื้นที่นำร่อง อบจ. รับการถ่ายโอน รพ.สต. อาทิ ปราจีนบุรี ศรีษะเกษ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุพรรณบุรี นครสวรรค์ นครปฐม ระยอง สุราษฎร์ 
 

ปรีดา แต้อารักษ์


📍ในการหารือครั้งนี้ นพ.ปรีดา  ยังได้เล่าถึงประสบการณ์ช่วงเริ่มต้นการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข กรณีถ่ายโอนสถาน บริการ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภารกิจการจัดทำนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนรวม อาทิเช่น กระบวนการสมัชชาสุขภาพ, ธรรมนูญสุขภาพ, การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ, สิทธิด้านสุขภาพ และกลไกของ สช. (คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) สมัชชาสุขภาพจังหวัด ที่จะร่วมหนุนเสริมศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและ รพ.สต. ที่ถ่ายโอน
 

ปรีดา แต้อารักษ์

 

ปรีดา แต้อารักษ์

 

 

รูปภาพ
ถ่ายโอน รพ.สต.