การมีสวนร่วมของนิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต่อการ "ผนึกกำลังกันเพื่อเฝ้าระวัง และช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19" | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Audio file

การประชุมออนไลน์ การมีสวนร่วมของนิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต่อการ "ผนึกกำลังกันเพื่อเฝ้าระวัง และช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19"
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.00-14.30 น. 

พบกับประเด็นที่น่าสนใจ

ความสำคัญ และคุณประโยชน์ ของการมีส่วนร่วมเพื่อผนึกกำลังกันเพื่อรับมือ ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19

โดย พระเทพเวที (รศ.ดร.) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ความสำคัญของการผนึกกำลังเพื่อรับมือและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยระบบการดูแลตนเองในระบบชุมชนให้กับผู้ติดเชื้อ Covid-19  : Community Isolation (CI)
โดย นพ.ปรีดา แต้อารักษ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ระบบการดูแลตนเองในระบบชุมชนให้กับผู้ติดเชื้อ Covid-19 : Community Isolation (CI) คืออะไร  Home Isolation (HI) คืออะไร 
และ Community Isolation (CI) ต่างจาก Home Isolation (HI) อย่างไร
โดย นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

FB Live: สช. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ   click here

ผนึกกำลังกันเพื่อเฝ้าระวัง และช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19

 

 

รูปภาพ
หารือการมีสวนร่วมของนิสิต และบุคลากร มจร.