สช. - ม.มหิดล - ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมจัดประชุมระดับชาติเพื่อระบบสุขภาพชุมชน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พร้อมด้วย รศ.ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ขวา) และ ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ซ้าย) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน เพื่อให้เกิดรูปธรรมความสำเร็จ โดย สช. ในฐานะองค์กรที่มีภารกิจขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสร้างสุขภาวะให้แก่ประชาชน จะผนึกกำลังร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ของทั้ง ๒ สถาบัน สนับสนุน “การจัดประชุมวิชาการระบบสุขภาพชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ ๑ : การขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนสู่ความเป็นธรรมและความยั่งยืนด้านสุขภาพ” ทั้งในด้านความร่วมมือดำเนินงานเพื่อการจัดประชุม การประสานกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ เอกสารทางวิชาการ และความร่วมมือต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายหลังการจัดประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ เป็นต้น โดยพิธีลงนามของทั้ง ๓ สถาบันดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว อาคารสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกียรติเข้าร่วมจำนวนมาก
 

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143

รูปภาพ