กรรมการสุขภาพแห่งชาติ แต่งตั้ง คมส. ชุดใหม่ หลังขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ เป็นรูปธรรม | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   ที่ประชุม คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบแต่งตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หรือ คมส. ชุดใหม่ที่มี รมว.สาธารณสุข เป็นประธาน หลังสองปีโชว์ผลงานรูปธรรมความสำเร็จทั้งระดับชาติและพื้นที่ พร้อมหนุน สช. ทำงานเชิงรุก ผนึกกำลังหกกระทรวงหลักขับเคลื่อนงานตามแนวทาง “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ”
 
   การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรรมการจากภาคส่วนต่างๆ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล
 
   พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบการแต่งตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ชุดใหม่ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน และเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา ๓ ปี หลังจาก คมส. ชุดเดิม จะครบวาระในวันที่ ๒๗ พฤษภาคมนี้
 
   “คมส. มีบทบาทสำคัญมากในการติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างประโยชน์ต่อสาธารณชนและระบบสุขภาพของประเทศ โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน มาสนับสนุนและผลักดันให้เกิดรูปธรรมความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้ขยายระยะเวลาของดำรงตำแหน่งจาก ๒ ปีเป็น ๓ ปี เพื่อให้การติดตามขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น”
 
   พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวว่า ๒ ปีที่ผ่านมา คมส. ได้ดำเนินงานจนเกิดผลเป็นรูปธรรมหลายประการ อาทิ การเชื่อมประสานความร่วมมือระดับนโยบายกับกระทรวงหลักของแต่ละมติ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของภาคีเครือข่าย จนเกิดยุทธศาสตร์หรือร่างกฎหมายระดับชาติ เช่น พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙, ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ...., ยุทธศาสตร์การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน, การจัดทำแนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชนที่จะนำไปสู่การพิจารณาทบทวนชุดสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการขับเคลื่อนมติไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่จนสำเร็จผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดและพื้นที่ปฏิบัติการนำร่อง เช่น มติการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนในพื้นที่ ๒๗ จังหวัด มติการแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน นำร่องในจังหวัดปทุมธานี ร้อยเอ็ด ลำปาง และมติระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น
 
   นอกจากนั้น นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้รายงานการดำเนินการแผนการหนุนเสริมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานระดับกระทรวง โดยคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้เข้าพบหารือร่วมกับปลัดกระทรวงและผู้บริหารของ ๖ กระทรวงหลักที่รัฐมนตรีเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานอย่างใกล้ชิด
 
   “การดำเนินงานตามแผนดังกล่าว ถือเป็นบทบาทใหม่ของ สช. ที่มุ่งทำงานเชิงรุกในการสร้างความร่วมมือระดับนโยบาย และประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของกระทรวงต่างๆ นำไปสู่การพัฒนาและปรับใช้ กลไกหรือเครื่องมือภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ตามแนวคิดทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพหรือ Health in all policies ต่อไป”
 
   ทั้งนี้ สช. จะสนับสนุนให้ทั้งหกกระทรวงหลักได้ใช้ช่องทางการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในการแลกเปลี่ยนและประสานความร่วมในการทำงานระหว่างกรรมการจากภาคส่วนต่างๆ รวมถึงสนับสนุนการเสนอประเด็นนโยบายสำคัญของกระทรวงฯ เข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และกำหนดประเด็นขับเคลื่อนร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม เช่น จะร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมใช้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพแบบป้องกันเพื่อเตรียมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ผลักดันร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยจาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช พ.ศ. .... ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ และการพัฒนาการทำงานในเรื่องความรู้เท่าทันด้านสุขภาพ (Health Literacy) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
 
   อำนาจหน้าที่ของ คมส. ชุดใหม่ ประกอบด้วย
   ๑. พัฒนาระบบกลไกและวางยุทธศาสตร์แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามการ ดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม
   ๒. เชื่อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรและภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรม ในทุกระดับ
   ๓. ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อแสวงหาแนวทางการขับเคลื่อนมติที่เหมาะสมและรายงานผลต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
   ๔.ให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาต่อคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อจะบรรจุเป็นระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
   ๕. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และกลไกอื่นๆ เกี่ยวกับการดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
   ๖. พัฒนาการสื่อสารข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนและติดตาม การดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อสาธารณะ
   ๗. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เพื่อดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น
   ๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมอบหมาย

 

ท่านสามารถดูภาพที่เหลือโดยกดที่นี่

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143

กลุ่มงานส่งเสริมอัตลักษณ์องค์กร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9123

รูปภาพ