สธ.เดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ20ปี ประชาชนสุขภาพดีระบบสุขภาพยั่งยืน | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ...นำนโยบายสู่ปฏิบัติ และติดตามประเมินผลการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สร้างความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้นำแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี ซึ่งเป็นการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ รองรับความเป็นสังคมเมืองและสังคมผู้สูงอายุ ที่มุ่งเป้าให้ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน มาแปลงสู่การปฏิบัติภายใต้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่ 1.การ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด (487)

รูปภาพ
เอกสารแนบ