เคาะประตูบ้าน! สานพลังเครือข่าย ร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   นับถอยหลังอีกไม่นาน...การจัดประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ.๒๕๕๙ จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคมนี้ ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของเวทีครั้งนี้ คือการที่ภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนทั่วประเทศ จะเข้าร่วมสานพลังและสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กว่า ๒,๐๐๐ คน
 
   คณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริมศักยภาพและการจัดกลุ่มเครือข่าย ที่มี นพ.กิจจา เรืองไทย เป็นประธาน ได้เชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มาร่วมเตรียมความพร้อม เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสานใจ ๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
 
   นพ.กิจจา กล่าวว่า ได้มีการหารือถึง แนวทางสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาต โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ที่หลากหลาย อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้จัดเวทีประชุมเครือข่ายสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่ขึ้นในหลายๆ จังหวัดแล้ว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นประเด็นต่างๆ พร้อมกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอีกด้วย
 
   นอกจากนั้น นพ.กิจจา ได้มีการวางแผนเพื่อนำทีมคณะอนุกรรมการฯ เดินสายไป พบปะภาคีเครือข่ายโดยตรง (Knock door) หรือเรียกง่ายๆ ว่าเคาะประตูบ้าน ในกลุ่มผู้บริหารภาคราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ซึ่งจะพัฒนาเป็นระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญ ของการมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ โดยจะออกเดินสายแบบ Knock door ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
   “คณะอนุกรรมการฯ ยังจะมีแนวทาง การค้นหาพื้นที่รูปธรรมที่มีการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ในพื้นที่จนนำไปสู่การมีมติในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และพื้นที่รูปธรรมที่ได้นำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ไปขับเคลื่อนต่อ จนประสบความสำเร็จ เพื่อนำเสนอแก่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป”
 
   ประธานอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริมศักยภาพและการจัดกลุ่มเครือข่าย ยังระบุด้วยว่า ขณะนี้ได้มีการพัฒนา แบบสำรวจข้อมูลขององค์กรภาคี/เครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการทบทวนการจัดกลุ่มเครือข่าย และสร้างการมีส่วนร่วมต่อไป
 
   โดย ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา อาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบการจัดทบทวนการจัดกลุ่มเครือขาย ได้นำร่างแบบสำรวจฯ มารายงานต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้การจัดทำแบบสำรวจฯ มีความคืบหน้าไปมาก อยู่ระหว่างการปรับแต่งหัวข้อคำถาม เพื่อทำให้เกิดความชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ก่อนจะกระจายแบบสำรวจดังกล่าว ไปสอบถามกลุ่มเป้าหมาย ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ทั้งเครือข่ายสมัชชาสุขภาพฯ ระดับพื้นที่ (MA) ภาคประชาสังคมและประชาชน (MS) ภาควิชาการและวิชาชีพ (MK) และภาคราชการและการเมือง (MP)
 
   “เราจะนำข้อมูลมาจัดกลุ่มเครือข่าย ซึ่งแต่ละแห่งได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น หรือนำเสนอประเด็นในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พร้อมนำข้อมูลไปใช้กำหนดแนวทาง การมีส่วนร่วมกับสมัชชาสุขภาพฯ ในอนาคต”
 
   ที่ประชุม คณะอนุกรรมการฯ ยังมีการทบทวนระยะเวลา การทำกิจกรรมต่างๆ ที่จะสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ช่วงครึ่งหลังของปีนี้
 
   โดยในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ (คจ.สช.) จะมีการเคาะประเด็นที่จะเสนอเข้าสู่ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในรอบสุดท้าย หลังจากนั้นจะมีการส่งร่างเอกสารระเบียบวาระ (ร่างแรก) ให้กลุ่มเครือข่าย ให้ความเห็นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเฉพาะประเด็นในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคม
 
   หลังจากนั้น จะส่งเอกสาร ร่างเอกสารระเบียบวาระ (ร่าง ๒) ที่ผ่านความเห็นชอบจาก คจ.สช.ให้กับภาคีเครือข่ายในช่วงเดือนพฤศจิกายนอีกครั้ง โดยจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างเอกสารร่าง ๒ ก่อนเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ อย่างเป็นทางการต่อไป
 

สำนักสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143

รูปภาพ