เปิดยุทธศาสตร์ชาติ'สังคมสูงวัย'ปฏิรูปบริการสาธารณสุขทุกระดับ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สิทธิชัย นครวิลัย ประเทศไทย ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย(Aging Society) ตั้งแต่ ปี 2548 จากการที่ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วน 1 ใน 10 หรือคิดเป็น 10% ของประชากรทั้งหมด และยังคาดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า หรือราวปี 2564 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Complete aged society) เมื่อประชากรผู้สูงอายุ มีถึง 1 ใน 5 หรือคิดเป็น 20% ของประชากรทั้งหมด รวมทั้งใน 20 ปีข้างหน้า หรือประมาณปี 2578 หา...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (445)

รูปภาพ
เอกสารแนบ