งานจัดจ้างโครงการสื่อสารทางสังคมฯ ม.12 22/04/59 | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยราคากลางและ TOR งานจัดจ้างโครงการสื่อสารทางสังคม พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 ผ่าน Social Media ด้วยวิธีตกลงราคา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ