การเดินทางของความตาย | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

...จำนงไว้ล่วงหน้าได้ หรือบางครั้ง เรียกว่า Advance Directives คือการระบุแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์ไว้ล่วงหน้า ซึ่งในหลายประเทศมีกฎหมายรับรองในเรื่องนี้ ศาตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส ที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ และกรรมการกฤษฎีกา กล่าวไว้ในบทความ การรักษาพยาบาลผู้ป่วยวาระสุดท้าย ความจริง ทางการแพทย์กับขอบเขตทางกฎหมาย จากหนังสือ ดุลพาห แน่นอนว่า...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (431)

รูปภาพ
เอกสารแนบ