'คลินิกแม่วัยรุ่น'รามาฯแก้ปัญหาท้องไม่พร้อม | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

     ...ยังสูงถึงร้อยละ 12.2 เพิ่มจากร้อยละ 11 ในปี 2553 ปัญหาที่ตามมาคือ การทำแท้งผิดกฎหมาย ซึ่งจาก รายงานการเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทยปี 2556 โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พบว่าสัดส่วนการทำแท้งในกลุ่มอายุ 15-19 ปี มีถึง ร้อยละ 28.1 ของผู้ป่วยที่ทำแท้งในสถานพยาบาล ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหิดล กล่าวว่า คลินิกแม่วัยรุ่น เปิดให้บริการ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด (578)

รูปภาพ
เอกสารแนบ