เชิญชวนตอบแบบสอบถาม | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มีกำหนดการจัดอบรมวิชาการให้แก่บุคลากรสถานบริการสาธารณสุขที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการดูแลแบบประคับประคองให้มีความรู้ความเข้าใจ และการปฏิบัติในเรื่องการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 จึงได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถาม เพื่อสำรวจความจำเป็นและความต้องการในการอบรมวิชาการเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) และการทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข (Living Will) เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนจัดอบรมวิชาการให้แก่สถานบริการสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการในการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
   ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงและสามารถนำไปใช้ในการวางแผนจัดอบรมวิชาการให้แก่บุคลากรสถานบริการสาธารณสุขดังกล่าว สช. จึงขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม พร้อมนำส่งมายัง สช. ภายในวันที่ 10 มกราคม 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทาง https://www.nationalhealth.or.th/the-rights-to-health
 

สำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9042

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง