สช. ชูธง มุ่งสู่ ‘องค์กรทันสมัย มีธรรมาภิบาล’ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

   เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผนึกผู้บริหารและพนักงาน วางกฎเหล็ก ๘ ข้อ สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใส ไร้ทุจริตคอร์รัปชั่น เปิดช่องให้สังคมตรวจสอบได้ พร้อมนำนวัตกรรมใหม่บริหารงานยุคดิจิตอล สอดคล้องนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
 
   วันนี้ (วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) ณ ห้องประชุมสานใจ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและพนักงานของ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์องค์กรธรรมาภิบาลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “สช. ๔.๐ มุ่งสู่องค์กรทันสมัย มีธรรมาภิบาล”
 
   นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เปิดเผยว่า สช. เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี สช. ได้ยึดมั่นการเป็น องค์กรธรรมาภิบาล ตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี และพร้อมที่จะยึดมั่นแนวทางนี้ต่อไป
 
   สำหรับแนวปฏิบัติองค์กรธรรมาภิบาลของ สช. ๘ ประการ ได้แก่
๑.มุ่งมั่นสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าจะไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น
๒.มีกลไกและข้อปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
๓.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
๔.ไม่ปฏิบัติงานหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น
๕.ยึดมั่นในจรรยาบรรณองค์กร
๖.ดำเนินการพัฒนาช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น รวมทั้งมีมาตรการการให้ความเป็นธรรม
๗.เปิดเผยข่าวสารข้อมูลตามมาตรฐานที่ดีทั้งภายในและภายนอก
๘.พัฒนาความรู้ จิตสำนึก ค่านิยม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
 
   “สช. เป็นองค์กรที่พร้อมประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่า จะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น ผมและบุคลากรของ สช. พร้อมจะสร้างวัฒนธรรมนี้ให้เกิดขึ้น เพื่อเป็นการดำเนินตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม” นพ.พลเดช กล่าว
 
   ทั้งนี้ สช. ยังได้กำหนดค่านิยมการบริหารงานภายในเรียกว่า “SOCIAL” อาทิ การสานพลัง มีกลยุทธ์, ทำงานเป็นทีม, มีจิตบริการ สื่อสารสังคม, เรียนรู้และพัฒนาไม่หยุดนิ่ง พร้อมก้าวสู่ความเป็น องค์กรนวัตกรรม ที่ทันสมัยยุคดิจิตอล นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส รองรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ ๔.๐
 
   ในงานนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาลแบบก้าวกระโดดได้อย่างไร” โดยมีวิทยากรรับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) อีกด้วย
 

ท่านสามารถดูภาพที่เหลือโดยกดที่นี่

“สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ”

กลุ่มงานส่งเสริมอัตลักษณ์องค์กร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9123

รูปภาพ
เอกสารแนบ