รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานและราคากลาง ของงานจ้างออกแบบอาร์ตเวิร์คและพิมพ์ หนังสือธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผย รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานและราคากลาง ของงานจ้างออกแบบอาร์ตเวิร์คและพิมพ์ หนังสือธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ