TOR และราคากลาง ของงานจ้างที่ปรึกษา ด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (4PW) กองทุนสุขภาพตำบล นโยบายหลักประกันสุขภาพและการประสานกับหน่วยงานองค์กรด้านสุภาพและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยTOR และราคากลาง ของงานจ้างที่ปรึกษา ด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (4PW) กองทุนสุขภาพตำบล นโยบายหลักประกันสุขภาพและการประสานกับหน่วยงานองค์กรด้านสุภาพและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ สช. โดยใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ คือ ตั้งแต่วันที่ 17-19 ตุลาคม 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบด้านล่าง

รูปภาพ
เอกสารแนบ