HIA commission | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ Skip to main content

สานพลัง จัดทัพทีมเลขานุการ HIA Commission

หลังจากมีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เมื่อ 19 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ในคณะกรรมการชุดนี้มีการออกแบบให้มีเลขานุการร่วม ในรูปของ “เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ” ทางกลุ่มงาน กลุ่มงานพัฒนาและขับเคลื่อนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.).

Subscribe to HIA commission